VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

 

 

 

Vedtægter for Jellingnet.

( Hent som pdf-fil her )

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1
1. Foreningens navn er Jellingnet.

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et signalforsyningsanlæg med henblik på over for
medlemmerne at:
   1. modtage og distribuere danske og udenlandske radio og fjernsynskanaler.
   2. udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
   3. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over signalforsyningsanlæg.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af
Transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller
sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække Jelling by med sit signalforsyningsanlæg.

MEDLEMMERNE:

§ 3
Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens signalforsynings
anlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens
signalforsyningsanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at
forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger
foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget,
der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen
til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med
byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af
omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2. I udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og
kontingent gennem ejeren. Det påhviler ejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser.

3. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig
blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra
ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

4. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år af bestyrelsen

5. Bidrag betales fra indmeldelsesdatoen.

§ 5
1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede
husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.)
husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved
eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre
forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom.
Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 30 dages skriftligt varsel, til et kvartalsskifte.

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue
udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:

§ 8
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i Lokalavisen med
angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.

3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige og med samme varsel
bringes i denne med oplysning om regnskabets nøgletal og forslag til kontingent.

4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag
gengives på foreningens hjemmeside.

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

  a. Valg af dirigent
  b. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  c. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  d. Eventuelle forslag
  e. Behandling af budget for det løbende regnskabsår
  f. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  g. Valg af revisor og revisorsuppleant
  h. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift,
være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, samt Informationskanal, hvis en sådan findes,
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med én uges varsel og skal tillige
afholdes efter en til bestyrelsen fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra
25(femogtyve)procent af medlemmerne. Generalforsamlingen skal afholdes senest 21 (enogtyve)
hverdage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 11
1. Bestyrelsesvalg afgøres ved relativt flertal, øvrige beslutninger træffes ved almindeligt
stemmeflertal.

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer,
som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning
af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at
udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand,
der er tilsluttet anlægget.

4. Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive
én stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten
skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE – TEGNING – HÆFTELSE

§ 12
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at
to af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling i lige år og tre af bestyrelsens
medlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamling i ulige år. Kun fuldt kontingent
betalende medlemmer, er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen kan supplere sig selv med en
tredjemand, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Ved afstemninger der giver
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.

2. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til, enten alene eller
i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningens i økonomiske
anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske
bankprodukter

3. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet
kontingent i en periode.

4. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes

5. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§ 13
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 14
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er
udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den
programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens signalforsyningsanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 15
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

2. Regnskabet gennemgås af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer. Disse vælges for to år
med en hvert år, suppleanten vælges for et år.

3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted, når revisorerne ønsker det.

RESTANCER:

§ 16
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens
kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget
afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende
indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 17
1. Signalsystemets kabelforsyningsnet ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med
fordelerskabet.

FRAFLYTNING:

§ 18
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han
betaler det til enhver tid gældende medlemskontingent.
I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

2. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

§ 19
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen
finder nødvendigt.

§ 20
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af
anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.

2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende
til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen
straks afbryde forbindelsen.

§ 21
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes
installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at
installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med
foreningens regler herom.

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være
nødvendige for den enkelte boligenhed.

2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:

§ 23
1. Bestyrelsen vælger den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

2. Den tilsynsførende er over for bestyrelsen ansvarlig for, at signalforsyningsanlægget
vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugere over anlæggets funktion, og fører
kontrol med, at vedligeholdelse sker som aftalt.

3. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og
løbende vedligeholdes.

ÆNDRINGER og UDVIDELSER:

§ 24
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt
udvidelsen er rentabel.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget kapacitet og anvendelsesmuligheder,
såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af
tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder,
som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske
konsekvenser af kommende udvidelser.

4. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering
af fælles signalforsyning med signalforsyningsanlægget, tilhørende anden ejer, må kun
gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være
redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR:

§ 25
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at
foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny
generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan
vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3. Stk.2., gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de
på ophørstidspunktet værende medlemmer.

FORTOLKNING:

§ 26
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne på hjemmesiden
eller, via en henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 

 

Således vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger den 8. maj og den 6. juni 2001, og
på de ekstraordinære generalforsamlinger den 5.november og den 19. november 2003, og på de
ekstraordinære generalforsamlinger den 2.november og den 16.november 2005, samt ekstraordinær
generalforsamling den. 22. marts 2011.

Ligeledes ændret på ekstraordinær generalforsamling
den 7. december 2011, og ekstraordinær generalforsamling i april 2014.

Ligeledes på den
ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2016, og den ekstraordinære generalforsamling den
08. April 2019.

Pin It on Pinterest