VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

 

Jellingnet afholder ordinær generalforsamling på

Jelling Kro, torsdag den 18. juni kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem
i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag lægges ud her på siden, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

VIGTIGT: af hensynet til køkkenet på Kroen beder vi dig tilmelde dig.